Industriella tankar och avloppstankar

Tankar, d.v.s. reservoarer med cylindrisk form
Tankar under jorden eller på jorden, containrar till transportmedel

Vi tillverkar tankar av olika termoplaster (HD-PE, PP-H, PVC, PVDF och ECTFE) samt av glassfiber (GRP med olika hartser) som kan placeras både under jorden och på jorden vertikalt eller horisontellt. Plastcontainrar passar till förvaring av kemikalier, inkl. syra- och basiska vätskor , lagring av pulvermaterial, lagring av drickvatten, rengöringsprocesser av avloppsvatten, osv.

Tankar som är avsedda till lagring av farliga ämnen kan vi utrusta med en läckagebassäng eller installera en dubbelvägg till containern med möjlighet att definiera läckor.

Vi monterar stegar och ledstänger, mätutrustning och nödvändiga in- och utlopp med rörledningar till containrarna.

Vid projekteringen av tankar beakttar vi kraven som definierats i EN12573, som fastställer särskilda villkor för containrar som ska tillverkas, beroende på deras karaktär – till inom- eller utomhusbruk, kemiska egenskaper av lagringsämnet, temperaturer, osv.

Kar, d.v.s. rektangulära reservoarer

Kar används t.ex.

  • som kar i livsmedelsindustrins processer,
  • vid kemikalieförvaring som läckagebassäng,
  • vid förvaring av kemikalier och bränslen som samlingsbehållare,
  • i galvaniska industrin som processbehållare,
  • i fiskodling som bassäng till olika ändamål,
  • som beläggningsmaterial till bassänger som tillverkats av material som är mindre resistenta mot kemikaliers verkan, där det termoplastiska fodret ger resistens mot kemikalien och det yttre skiktet, t.ex. järnbetong eller stål, ger struktutell motståndskraft mot vätskans tryck.

Material som används till tillverkningen av kar är HD-PE, PP-H, PVC, PVDF, ECTFE och glasplast.

Gastvättare
Gastvättare används för att rena bort farliga föreningar från rökgaser.

Gastvättare är avsedda till att separera olika komponenter i gasformiga utsläpp och samla dem, t.ex. damm, ämnen som orsakar obehaglig lukt, eller miljöfarliga ämnen.

Användningsplatser: boskap, bearbetning eller tillverkning av kemikalier, bearbetning eller tillverkning av bränsle, el.d. där det också kan uppstå behov att rena luften.

Transportcontainrar
Olika containrar för transportmedel

Vi tillverkar containrar till transport av vätskor såväl av glasplast som PE-plast. Man kan välja mellan containertypen som fästs vid bilens platform och containertypen som fästs vid multilift-ramen. Containrarna är utrustade med skakningsresistenta skikjeväggar, vattentäta luckor, uppfyllnings- och uttomningskopplingar och luftrör. Storlekarna på standard-transportcontainrar är: 5 m3, 6 m3, 10 m3, 12 m3, 15 m3, 20 m3, 23 m3 och 28 m3.